Végelszámolás

A végelszámolás egy fizetőképes gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnését célozza a hitelezők kielégítésével.
 
Általános szabályok
A végelszámolás tárgya a gazdasági társaság vagyona, mellyel a végelszámolás kezdetekor rendelkezik, ill. melyet az eljárás alatt szerez.
Az illetékes bíróság nem peres kérdésekben a cég székhelye szerinti illetékes cégbíróság, peres ügyekben pedig a székhely szerinti megyei bíróság.
A végelszámolási eljárásnak három féle képpen lehet vége:
1. a cégbíróság törli a gazdasági társaságot a nyilvántartásból
2. felszámolási eljárás megindulásával
3. a gazdasági társaság legfőbb szervének azon döntésével, hogy tovább folytatják a gazdálkodást.
 
A végelszámolás elhatározása
A gazdasági társaság legfőbb szerve határozatot hot, melyben megállapítja a végelszámolás kezdő időpontját, kinevezi a végelszámolót valamint rendelkezik a gazdasági társaság vagyoni részesedésével működő jogalanyok sorsáról.
A végelszámolás kezdő időpontjában, melyet a legfőbb szerv határozatában állapít meg, a cég vezető tisztségviselőjének megszűnik a megbízatása. Az ő helyébe lép a végelszámoló.
A vezető tisztségviselő 45 napon belül köteles elvégezni a törvény által rá kiszabott számviteli feladatokat ill. köteles eleget tenni tájékoztatási és iratátadási kötelezettségének. Ezt akkor is meg kell tenni, ha esetleg a volt vezető tisztségviselő lesz a végelszámoló.
Amennyiben a vezető tisztségviselő nem tesz eleget az előbb említett kötelezettségeinek, akkor a polgári jog általános szabályai szerint felel, ill. a végelszámoló kérelmére 50.000-500.000 Ft-ig terjedő pénzbírságot szabhat ki a bíróság.
 
A végelszámoló jogállása
Bárki lehet végelszámoló, aki a vezető tisztségviselőkkel szemben támasztott követelményeknek megfelel és elfogadja a megbízást.
A végelszámoló fokozott gondossággal, a gazdasági társaság ill. a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával köteles eljárni.
Kinevezéséről és visszahívásáról a legfőbb szerv határoz.
Ha a céget a későbbiekben felszámolják, és a végelszámoló alapos ok nélkül késlekedett vagy hitelezőt előnyben részesített, akkor a kár mértékéig tőke-hozzájárulásra kötelezhető.
A végelszámoló jogosult felmondani / elállni a gazdasági társaság szerződéseitől.
Alábbiakat viszont nem lehet azonnali hatállyal felmondani (!):
1. természetes személy bérleti szerződését
2. gyakorlati képzés szervezésére kötött szerződést
3. munkaszerződést
4. nem gazdasági tevékenységgel összefüggő kölcsönszerződést
5. kollektív szerződést.
A jövőbeni szavatossági, jótállási és kártérítési kötelezettségek rendezésére harmadik személyt kell megbízni, melynek tényét a cégközlönyben közzé kell tenni.
 
A végelszámolás lefolytatása
A végelszámoló változásbejegyzési kérelemben köteles bejelenteni a cégbíróságnak:
-a végelszámolást elrendelő határozat keltét
-a végelszámolás kezdő időpontját
-a végelszámoló nevét, lakóhelyét/székhelyét
-a korábbi vezető tisztségviselő jogviszonyának megszűnését
+ csatolnia kell egy aláírási címpéldányt, amennyiben nem ő volt korábban a vezető tisztségviselő.
A végelszámoló bejelentése alapján a cégbíróság végzést hoz, melyet közzé tesz a cégközlönyben. A bejelentett adatokon túl a végzés tartalmazza a hitelezőknek szóló felhívást, hogy 40 napon belül jelentsék be igényeiket.
A végelszámoló:
-felméri a cég vagyoni helyzetét
-kiegyenlíti tartozásait
-érvényesíti jogait, teljesíti kötelezettségeit
-értékesíti a cég vagyoni eszközeit.
Tevékenységének négy fontos korlátja van:
1. a legfőbb szerv előírhatja, hogy egyes vagyontárgyakat csak nyilvános pályázat vagy árverés útján lehet értékesíteni,
2. a legfőbb szerv dönthet a tevékenység ideiglenes vagy korlátozott folytatásáról,
3. évente el kell készítenie a beszámolót ill. az adóbevallásokat,
4. évente tájékoztatót készít a legfőbb szerv és a cégbíróság részére.
Mindazonáltal a végelszámolást 3 éven belül be kell fejezni. Ellenkező esetben ugyanis átalakul az eljárás kényszer-végelszámolássá.
 
A hitelezői igény kielégítése
A végzés közzétételét követő 40 napon belül kell bejelenteni igényüket a hitelezőknek. Akkor is, ha éppen per van folyamatban az adott ügyben.
A 40 nap leteltével 15 napon belül a végelszámoló jegyzéket készít az elismert ill. vitatott igényekről. További 15 napon belül a jegyzéket benyújtja a cégbírósághoz, ill. értesíti a vitatott követelések hitelezőit besorolásukról.
A közzétételtől számított 75 napon belül a végelszámoló korrigálja a jegyzék alapján a nyitó mérleget, melyet a legfőbb szerv elé terjeszt. Ha nem elég a vagyon és a hiányzó részt a tagok 30 napon belül nem fizetik be, akkor meg kell indítani a felszámolási eljárást. Ha elég a vagyon, akkor a végelszámoló közli a legfőbb szervvel a szükséges adatokat, amely határozatot hoz a vagyonfelosztás tárgyában
A határozat megszületését követően a végelszámoló benyújtja az egyébként illetékmentes törlési kérelmet a cégbírósághoz. Ezen kérelem benyújtását követően már nem dönthet a legfőbb szerv a tevékenység továbbfolytatásáról.
Végelszámolási kifogás
A végelszámoló intézkedése vagy mulasztása miatt a sérelmet szenvedett fél (szubjektív határidő 8 nap, objekítv 60 nap) végelszámolási kifogással élhet. Fennáll ugyanez a lehetőség, ha a végelszámoló nem tájékoztatja a hitelezőt igényének besorolásáról.
A cégbíróság soron kívül határoz. Fellebbezési lehetőség van (2006. évi V. törvény 109.§ (5)).
Egyszerűsített végelszámolás [szerkesztés]
Akkor kerülhet rá sor, ha jogi személyiség nélküli gazdasági társaságról van szó, és az eljárás előre láthatóan 120 napon belül befejezhető.
Ilyenkor a végelszámoló személyét a végén a törlési kérelemmel együtt kell bejelenteni a cégbíróságnak.
Átváltozik rendes végelszámolássá, ha:
1. valamely hitelezői igény vitatott,
2. hitelező peres eljárást indít,
3. nem tartható a 120 napos határidő.
A szabályok megsértése esetén kényszer-végelszámolásra kerül sor.
 
Kényszer-végelszámolás
Kényszer-végelszámolásra akkor kerül sor, ha:
1. törvényességi felügyeleti eljárásban a cégbíróság megszüntnek nyilvánítja,
2. jogutód nélküli megszűnést előidéző ok miatt,
3. a cég a végelszámolást 3 éven belül nem fejezete be,
4. az általános szabályokra való áttérést nem hajtották végre.
Ha egyszer elrendelték, nem lehet megszüntetni. Az elrendelésével kapcsolatos változásokat a cégbíróság hivatalból jegyzi be.
1 éven belül be kell fejezni, de egyszeri alkalommal indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható.
Ha átalakul felszámolássá, akkor ott egyezség nem köthető.
A vagyont csak nyilvános pályázat vagy árverés útján lehet értékesíteni.

IntroWeb Kft. | Keresőoptimalizálás, Weboldal készítés Szeged